מדיניות פרטיות

שטראוס מים מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באפליקציית אפליקציית  Primo Connect (להלן: "האפליקציה"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באפליקציה. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת שטראוס מים במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה. השימוש באפליקציה ובכלל זה בשירותים ובפונקציות הכלולים בה מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באפליקציה, לרבות תנאי השימוש ,מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מסירת פרטים לאפליקציה

חלק מהשירותים באפליקציה דורשים הזדהות. ההזדהות תתבצע באמצעות קוד רנדומלי שישלח למספר הנייד של המשתמש. בעת ביצוע פעולות באמצעות האפליקציה, כגון: צפייה בחשבוניות, הזמנת טכנאי , יתועדו פרטי קריאתך. במדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, לדוגמה בדף "צור קשר". עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים ו/או הפונקציות באפליקציה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך . אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באפליקציה.

כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לשטראוס מים, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו, או שתקבל הסכמה כאמור, בסמוך לאחר שהמוצר הגיע לידי הצד השלישי.

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באפליקציה יישמרו במאגר המידע של שטראוס מים בע"מ שמספרו: 700029650 בפנקס מאגרי המידע. השימוש באפליקציה ואישורך של תנאי השימוש מעידים על כך כי הינך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של שטראוס מים. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או הפונקציות שבאפליקציה;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באפליקציה וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את שטראוס מים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באפליקציה להעדפותיך
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של שטראוס מים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו;
 • ליצירת הקשר אתך כששטראוס מים סבורה שקיים צורך בכך;
 • כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחה של האפליקציה;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האפליקציה.

 

מסירת מידע לצד שלישי

שטראוס מים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באפליקציה אלא במקרים שלהלן

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האפליקציה
 • אם תפר את תנאי השימוש באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר איתה, פעולות הנחזות על ידי שטראוס מים כמנוגדות לדין או פוגעות באפליקציה או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי שטראוס מים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין שטראוס מים;
 • בכל מקרה ששטראוס מים תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
 • שטראוס מים תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באפליקציה לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לשטראוס מים, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • שטראוס מים רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בשטראוס מים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך
 • אם שטראוס מים תארגן את פעילותה או את פעילות האפליקציה במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של שטראוס מים ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
 • לצורך אספקת השירותים במסגרת האפליקציה ובכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו.

 

מידע שנאסף במהלך השימוש באפליקציה

בעת השימוש שלך באפליקציה, תאסוף שטראוס מים מידע על נוהגיך באפליקציה, לרבות פונקציות בהן השתמשת, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב, הטלפון הסלולרי או טאבלט ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאפליקציה ועוד. בנוסף, שטראוס מים רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באפליקציה.

 

שטראוס מים שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של google אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים. המשתמש יכול לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לו, פרטים על אפשרות זו ניתן לקרוא בלינק הבא: www.google.com/settings/ads/onweb/

 

Cookies

שטראוס מים רשאית להשתמש ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי שטראוס מים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב, בטלפון הסלולרי או בטאבלט שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשב, בטלפון בסלולרי או בטאבלט שלך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באפליקציה ובאתרים אחרים במקום בטוח.

 

פרסומות של צדדים שלישיים 

שטראוס מים רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באפליקציה ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באפליקציה. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באפליקציה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשב, בטלפון הסלולרי או בטאבלט שלך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הנהלת האתר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאפליקציה. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באפליקציה – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה שטראוס מים למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לשטראוס מים לפעול כאמור.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

שטראוס מים רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. המשך השימוש באפליקציה לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באפליקציה.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באפליקציה.